21 | 07 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 24/09/2013
Αρ. πρωτ.:  1144752

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημίας που προκύπτει σε βάρος ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχει.

ΣΧΕΤ: Η από 26.04.2013 αίτηση

Απαντώντας στη σχετική αίτηση, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. η΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του N.2238/1994 , από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο, εκπίπτει η ζημία που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου.
2. Περαιτέρω, με την αριθμ. πρωτ. 1017621/10262/Β0012/ ΠΟΛ. 1029/17.02.2006 Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι η ζημία που προκύπτει σε βάρος Ε.Π.Ε. από τη συμμετοχή της σε εκκαθαρισθείσα αλλοδαπή εταιρεία, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον προέρχεται από πηγή κείμενη στην αλλοδαπή.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του N.2238/1994 , οι οποίες με βάση την παρ.11 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101, ορίζεται, ότι το αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.
4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης προκύπτει, ότι κατέχετε μετοχές αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η υπόψη εκκαθάριση θα έχει ζημιογόνο αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης η εταιρεία σας να υποστεί ζημίες που θα αναλογούν στο ύψος του ποσού συμμετοχής σας. Περαιτέρω, εμφανίζετε στα λογιστικά σας βιβλία κέρδη από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών άλλης αλλοδαπής εταιρείας.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η ζημία που θα προκύψει λόγω της συμμετοχής σας στην αλλοδαπή ΕΠΕ κατά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της τελευταίας συμψηφίζεται μόνο με κέρδη από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16