18 | 08 | 2019

Αθήνα 11/06/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1137

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων.

Με τις διατάξεις της 1070576/2627/Δ.Μ./ ΠΟΛ. 1102/14-7-2005 Α.Υ.O.O (ΦΕΚ 1062/Β) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» όπως ισχύει, ορίζονται, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, Φυσικών και μη Φυσικών Προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., αναφέρονται, οι δηλώσεις, τις οποίες υποχρεούνται, να συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 1, της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.
Μεταξύ των δηλώσεων που αναφέρονται στην ίδια ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., περιλαμβάνεται και το έντυπο Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» το οποίο υποβάλλεται από τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα εντολείς φορολογικού εκπροσώπου.
Ωστόσο, για τη διευκόλυνση του έργου του ελεγκτικού μηχανισμού στην ανεύρεση περισσοτέρων στοιχείων, κατά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, κάθε αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο και Ένωση Προσώπων, υποχρεούται, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου Μ3 « Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» και του εντύπου Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» να συνυποβάλλει και το έντυπο Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης», ανεξάρτητα αν δηλώνει εγκατάσταση ή όχι στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας παράλληλα και τα τετραγωνίδια με την ένδειξη «Έναρξη» και «αλλοδαπή».
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30), που αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται, για τις δικές της, περαιτέρω ενέργειες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16