22 | 08 | 2019

Αθήνα 14/03/2013
Αρ. πρωτ.: 1046743


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του N . 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222).

Σχετ.: Το αριθμ. 364/22.02.2013 έγγραφο σας Αγαπητοί κύριοι,
Αναφερόμενοι στο ως άνω σχετικό έγγραφο σας με το οποίο θέτετε τα ζητήματα:

α) της παράτασης του καταληκτικού χρόνου προμήθειας Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. έως 28/02/2013 από τους νέους υπόχρεους στη χρήση τους κατά τον Κ.Φ.Α.Σ. ( παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222 ) και

β) της μη δυνατότητας αναγραφής στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών ως στοιχείων που ζητούν διάφοροι φορείς με βάση τη δική τους νομοθεσία (π.χ. αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών με την αντίστοιχη αμοιβή ανά εργατοώρα κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ήδη με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.02.2013 για την διευκόλυνση των υπόχρεων παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία προμήθεια Φ.Τ.Μ. έως την 29/03/2013.
2. Σχετικά με την αναφορά σας περί μη δυνατότητας αναγραφής ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται από διάφορους φορείς όταν εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση Φ.Τ.Μ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β΄/03 Οκτωβρίου 2000 εγγράφου προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.) για ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στο σχετικό έγγραφο σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16