18 | 08 | 2019

Αθήνα 14/03/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1050

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις της ΠΟΛ. 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων με ξένη σημαία, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των συγκεντρωτικών δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Απριλίου του 2013.
2. Επιπλέον ορίζουμε ότι εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α΄ 77) έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄ 17), η υποβολή της δήλωσης του φόρου πλοίων με ξένη σημαία και η καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) του φόρου αυτού μπορεί να γίνει μέχρι και την 29 Απριλίου 2013.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16