20 | 07 | 2019

Αθήνα 4/01/2013
Αρ. πρωτ.: 52972

ΘΕΜΑ: Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομιάς φορτηγών δημοσίας χρήσης.

 

Εν όψει νομοθετικής ρύθμισης και για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας ισχύουν τα εξής:

Οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων, οι οποίοι απέκτησαν φορτηγό δημοσίας χρήσης λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς από παλαιό μεταφορέα, ανεξάρτητα από τον χρόνο της γονικής παροχής ή της επαγωγής της κληρονομιάς, και οι οποίοι δεν έχουν άλλο φορτηγό δημοσίας χρήσης στο όνομά τους μπορούν, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και για ένα έτος, να εκδώσουν οριστική άδεια κυκλοφορίας για το φορτηγό τους χωρίς την Άδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) των άρθρων 4 και 5 του N. 3887/2010 και μόνον με την άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009. Η οικονομική επιφάνειά τους έχει το ύψος και αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 7 του Κανονισμού 1071/2009 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 346/2001 .

Οι ανωτέρω μεταφορείς υποχρεούνται στην έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) μόνον σε περίπτωση που θελήσουν να αποκτήσουν φορτηγό δημοσίας χρήσης με αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3887/2010 .

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16