Εκτύπωση

Αθήνα 13/12/2012
Αρ. πρωτ.:
47140

ΘΕΜΑ: Προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών στο πλαίσιο του Ν. 4093/2012.

Σχετ: Το υπ΄ αριθμ. 39600/17-10-2012 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου ΙΓ του Ν. 4093/2012 (Α΄222), επήλθαν νομοτεχνικές διορθώσεις επί του άρθρου 66 παρ. 2 του Ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής επί φορολογικών διαφορών παραμένει τριάντα ημέρες (όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σύμφωνα με την πρόβλεψη της περίπτωσης α, της υποπαραγράφου 2, της παραγράφου Β, του άρθρου πέμπτου του Ν. 4079/2012), η δε διαλαμβανόμενη ρύθμιση καταλαμβάνει πράξεις που εκδόθηκαν ή παραλείψεις που συντελέστηκαν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (δηλ. τις 12-11-2012).

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2012)
Εμφανίσεις: 3153