18 | 07 | 2019

Αθήνα 24/05/2011
Αρ. πρωτ.: 1074705


ΘΕΜΑ: Διαγραφή χρεών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και προκειμένου να απαντήσουμε σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κος Ιωάννης Βρούτσης, παρακαλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε:

α) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία) που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς και υπέβαλαν αίτηση στην υπηρεσία σας για διαγραφή των χρεών τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011),
β) Για ποια από αυτά κρίθηκε ότι εμπίπτουν στην πιο πάνω ρύθμιση και
γ) Tην ανάλυση των ποσών που διεγράφησαν (φόρος εισοδήματος, πρόστιμα ΚΒΣ, κλπ.) για κάθε ένα από αυτά.

Προς διευκόλυνση του έργου σας, σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα νομικά πρόσωπα πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 8 και της υποπερ.γγ' της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και να περιλαμβάνονται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που κοινοποιήθηκαν με τις αριθ.1112029/23.01.2007/Πολ.1011, 1003821/14.01.2005/Πολ.1005, 1080690/11.9.2003, 1107289/20.11.2001/Πολ.1265 και 1010634/29.01.1999/Πολ.1023 διαταγές μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16