Εκτύπωση

Αθήνα 29/12/2010

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1204

ΘΕΜΑ: Απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου.


Σε συνέχεια της Πολ.1135/04.10.2010 εγκυκλίου μας, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του ν.3842/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί.
Με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3842/2010 «έναρξη ισχύος», ορίζεται ότι η ισχύς των παραπάνω διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή οι παραπάνω διατάξεις περί παραγραφής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 23.04.2010 και μετά.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2010)
Εμφανίσεις: 3688