Εκτύπωση

Αθήνα 23/12/2009

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1157

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/ΠΟΛ. 1124/15-9-2009 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/21-7-2004 ως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/ΠΟΛ. 1124/15-9-2009.
2. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2009)
Εμφανίσεις: 3693