Εκτύπωση
Αθήνα 22/12/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1121000
 
ΠΟΛ. 1170
     
 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7-11-08).  Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για χρέη προς το Δημόσιο από 600 ευρώ σε 1.000 ευρώ και ισχύει κατά το άρθρο 10 του ίδιου νόμου από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7 Νοεμβρίου 2008) για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτού.
Ειδικότερα με το ανωτέρω άρθρο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως είχε τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3522/2006 και ισχύει και ορίζεται ότι:
Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 25% αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1000) ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικά βοηθήματα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ.
Κατά τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 7 του ιδίου νόμου (3714/2008) προβλέφθηκε, ότι το κύρος και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας εκτελέσεως, που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν θίγονται.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την ισχύ του νόμου αυτού και υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν. 356/74, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 2648/98, σύμφωνα με την οποία, η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 4331