Εκτύπωση

Αθήνα 16/12/2008
Αρ. Πρωτ.:  1124818/8883/0016
ΠΟΛ. 1166
    
ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1) Αναστέλλουμε έως 27 Φεβρουαρίου 2009 την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο, και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2008.
2) Παρατείνουμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφειλών των κατά τα
ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων, που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και των δόσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων, που είναι σε ισχύ.
3) Τα χρέη της περίπτωσης ένα (1) ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 30.11.2008 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009, με συνημμένη βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τα πρόσφατα γεγονότα.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2009 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 3810