Εκτύπωση
 Αθήνα 14/11/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1114972/1280/Τ.&Ε.Φ.
 
ΠΟΛ. 1153
 

 
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808 Β΄) προηγούμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. H παράγραφος 1 της Απόφασης, καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 της Απόφασης, αναριθμείται ως παράγραφος ένα και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής."

3. Οι παράγραφοι 3 έως και 5 της Απόφασης, αναριθμούνται ως παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 3853