Εκτύπωση

Αθήνα 19/11/2008
Αρ. Πρωτ.:  1115460/1149/0006Δ
 
  
ΘΕΜΑ: Περί της επικύρωσης αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 

Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.29684/5.11.2008 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημ. Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα, σύμφωνα με το οποίο:

1. Tα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά από την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο. Σχετική για το θέμα αυτό είναι η αριθ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/22-10-2008), φωτοαντίγραφο της οποίας, επίσης, σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.
2. Η ως άνω επικύρωση, από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ, αντιγράφων των προαναφερθέντων εγγράφων δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτών να προσέρχονται και στους δικηγόρους για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας (άρθρο 52 παρ. 1 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 4397