Εκτύπωση

Αθήνα 14/11/2008
Αρ. Πρωτ.:  1113877/1180/0015
ΠΟΛ. 1150
 
  
ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ΠΟΛ. 1063/0015/26.3.2008 (ΦΕΚ Β΄ 633/10.4.2008), από 1.1.2009 στην 1.10.2009.
2. Η ημερομηνία 1.1.2009 που αναφέρεται στις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ΠΟΛ. 1063/0015/26.3.2008 (ΦΕΚ Β΄ 633/10.4.2008), μετατίθεται στην 1.10.2009.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 3890