Εκτύπωση
Αθήνα 13/11/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1112107/561/Β0013
 
ΠΟΛ. 1149
  
  
 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3698/2008 (Φ.Ε.Κ. 198 Α΄/2-10-2008) - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3698/2008 (Φ.Ε.Κ. 198 Α΄/2-10-2008), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 634/1977 (Φ.Ε.Κ. 186 Α΄/1977), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3958/1959, όπως είχε παραταθεί με τις διατάξεις της με αριθ. 5618/3-11-2006 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 1689 Β΄/2006) και είχε λήξει την 17-10-2007, παρατείνεται από τότε που έληξε και για δύο (2) ακόμη έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 18-10-2009. Εφόσον η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο οικείος φόρος καταβάλλεται σε 5 (πέντε) ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις.
Σας επισημαίνουμε ότι στη φορολογία δωρεών το θέμα της επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών (δωρεών) ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001, και δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου νόμου.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2008)
Εμφανίσεις: 3933