25 | 09 | 2018

Αθήνα 24/07/2008
Αρ. Πρωτ.: 1081035/5298/610/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο.


Σχετ.: Έγγραφό σας με ημερομηνία 9.7.2008


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), οι εργασίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως συμπλήρωση δηλώσεων και παροχή συμβουλών, υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο συντελεστής που αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι ο κανονικός, 19%.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από το φόρο, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16