Εκτύπωση

Αθήνα 14/12/2007
Αρ. Πρωτ.: 1120098/838/0015

 

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

 

Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής των καταστάσεων αυτών που είχε εκ νέου οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1084518/544/0015/ΠΟΛ. 1103/5.9.2007, μέχρι την 18 Ιανουαρίου 2008 , ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2007)
Εμφανίσεις: 4688