14 | 12 | 2019

Αθήνα 27/04/2007
Αρ. Πρωτ.: 1042446

 

ΘΕΜΑ: Περαίωση χωρίς έλεγχο, με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004, φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου.

 

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α. Φέρεται ότι έχει γίνει περαίωση ενώ τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.
β. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985,986 του εντύπου Ε1 που υποδηλώνουν περαίωση, αλλά δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.
γ. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985, 986, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ι΄ του εντύπου Ε3.

Τα σχετικά αρχεία με τα στοιχεία των φορολογουμένων που κατά τα ανωτέρω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περαίωσης έχουν ήδη αποσταλεί μέσω e- mail από τη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ(Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με το αριθ. 4010525/4288/0030/20-11-2006 έγγραφό της.
Κατόπιν αυτών παρακαλούνται όλες οι Δ.Ο.Υ. που παρέλαβαν τέτοια αρχεία να προβούν σε κάθε απαραίτητη δική τους περαιτέρω ενέργεια για την επιβεβαίωση των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων και τον εν γένει χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι με βάση τα ανωτέρω δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ και εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν και δεν διαφοροποιηθούν με βάση την έρευνα των Δ.Ο.Υ., οι προαναφερόμενες δηλώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν περαιωθεί, περαιτέρω δε:

-Οι δηλώσεις των ως άνω κατηγοριών α΄ και β΄ εξαιρούνται της περαίωσης και υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. οι οδηγίες της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 της πρόσφατης εγκ. ΠΟΛ 1064/07).
-Οι δηλώσεις της κατηγορίας γ΄ δεν εξαιρούνται της περαίωσης και μπορούν να περαιωθούν με την υποβολή εκπροθέσμων πλέον συμπληρωματικών δηλώσεων περαίωσης (με συμπληρωμένο τον πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3) και την επιβολή των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων, εκτός βεβαίως αν συντρέχουν άλλοι λόγοι εξαίρεσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm