Εκτύπωση

Αθήνα 20/07/2006
Αρ. Πρωτ.:  1068654/326/Α΄0013
ΠΟΛ. 1099
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 3470/2006 - Απαλλαγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3470/2006 "Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Φ.Ε.Κ. 132 τ. Α΄ της 28.6.2006 και σας γνωρίζουμε ειδικότερα ότι:

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζεται, ότι στους φορείς προς τους οποίους οι δωρεές χρηματικών ποσών αφαιρούνται από το εισόδημα των δωρητών φυσικών προσώπων ή από τα ακαθάριστα έσοδα των δωρητριών επιχειρήσεων και οι οποίοι ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), και στο δωδέκατο εδάφιο της υποπερ. γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δωρεές που χορηγούνται από 1.1.2006 και μετά.
β) Με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται ότι μεταξύ των προσώπων που απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών κατά την απόκτηση από αυτά περιουσίας αιτία θανάτου και τα οποία ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 25 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών - δωρεών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) περιλαμβάνεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-1-2004.

Τούτο σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που από 1-1-2004 και μεταγενέστερα μεταβιβάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας περιουσία οποιασδήποτε μορφής αιτία θανάτου ή δωρεάς, δεν υπόκειται στον οικείο φόρο κληρονομιών και δωρεών (σχετ. και η περίπτωση α΄ της ενότητας Γ΄ του άρθρου 43 του Κώδικα). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 61 ενότητα Α΄ παράγραφος 10 και του άρθρου 85 ενότητα Α΄ παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών - δωρεών, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, ως δικαιούχος της κτήσης αιτία θανάτου ή δωρεάς δεν υποχρεούται σε υποβολή της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2006)
Εμφανίσεις: 3772