Εκτύπωση

Αθήνα 02/05/2006
Αρ. Πρωτ.:  1042166/195/Β0013

ΠΟΛ. 1069
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/7-4-2006), σύμφωνα με τις οποίες σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συνετάγησαν από την 1 η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου 2006, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση συντελέσθηκε κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2005, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 30 η Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική διαδικασία (παραλαβή δήλωσης, χορήγηση αντιγράφου αυτής, καταβολή ή βεβαίωση του οικείου φόρου όπου απαιτείται κ.λπ.).
 Με τις ανωτέρω διατάξεις παρατάθηκε μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 και η ισχύς των πιστοποιητικών ή των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄), των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 του
άρθρου 81 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄) καθώς και του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 (Φ.Ε.Κ. 62 Α΄), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2006)
Εμφανίσεις: 3790