Εκτύπωση

Αθήνα 31/07/2002

ΥΠΟΙΚ 1064690/3772/713/Α0014

ΠΟΛ.1206

ΘΕΜΑ : Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ/ 1167/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :....

κλπ.

 

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1.Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.. που ορίζεται με την 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 Α.Υ.Ο.  παρέχεται η δυνατότητα τήρησης δύο σειρών του "Ειδικού Διπλότυπου  Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", με τις εξής προϋποθέσεις και διαδικασία, πέραν των οριζομένων από την αναγραφόμενη απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει :

α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", όπως το υπόδειγμα Νο 2, χρώματος πορτοκαλί, που επισυνάπτονται στην παρούσα.
β) Να αναγράφουν στην αίτηση το διακριτικό της κάθε σειράς, την ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση αυτής για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο που ισχύει και το ποσό του ορίου απαλλαγής ανά σειρά, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των ποσών των ορίων απαλλαγής των δύο σειρών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό απαλλαγής που τους χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ.
γ) Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν ποσό ορίου απαλλαγής, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τη μία σειρά στην άλλη.

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση του πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς από την οποία μεταφέρεται το ποσό, αφαιρούμενο από το αρχικό όριο απαλλαγής και αντίστοιχα με έκδοση του  πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς στην οποία μεταφέρεται το ποσό για να προστεθεί στο αρχικό όριο απαλλαγής.

Το πρωτότυπο στοιχείο κάθε στελέχους δεν αποκόπτεται, αλλά παραμένει στο στέλεχος.

2. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται, τα στοιχεία των  σειρών, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και το μεταφερόμενο ποσό.

Επίσης, στην ίδια γνωστοποίηση δηλώνει ότι, η μεταφορά αυτού του ποσού δεν μεταβάλλει το συνολικό αρχικό ποσό του ορίου απαλλαγής που του έχει χορηγηθεί.
3. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει το τηρούμενο ειδικό βιβλίο - Μητρώου.

 

 

Άρθρο 2

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1 και 2 που επισυνάπτονται στην 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13-3-1995 απόφασή μας, καθώς και το Νο 3 που επισυνάπτεται  στην 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.
2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως τους, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν τη χρήση σειρών.
3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2002)
Εμφανίσεις: 7813