Εκτύπωση

Aριθ.1104841/1384/Α0006 (ΦΕΚ Β' 1773/28.11.2003)

 

Θέμα: Ανακατανομή καθ' ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. σε θέματα πληρωμής μισθωμάτων ακινήτων σε δικαιούχους.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

1. Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. σε θέματα πληρωμής μισθωμάτων ακινήτων σε δικαιούχος και ορίζουμε όπως, η πληρωμή αυτών γίνεται από τις Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι δικαιούχοι των μισθωμάτων αυτών.

2. Η διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων ακινήτων, που ορίζεται στο άρθρο 5 της 194902/1969 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 777 Β΄) εξακολουθεί να ισχύει. 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 5080