Εκτύπωση

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003

Αρ.Πρωτ: 1062608/668/0015

ΠΟΛ: 1090


ΘΕΜΑ: "Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2003"

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:..........

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 ( Κ.Β.Σ.), για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2002 υποβάλλονται, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων των υποχρέων και του τρόπου τήρησής τους, με χρήση:

- χειρόγραφων εντύπων
- μαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων ( δισκέτες)
- διαδυκτίου (Internet).

Ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων που λήγει την τριακοστή ( 30) Σεπτεμβρίου 2003, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής τους, προσαρμόζεται ως εξής:

· Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
· Μέχρι την 7η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
· Μέχρι την 14η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
· Μέχρι την 21η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν αναλόγως και για το ισοζύγιο του άθρου 20 του Κ.Β.Σ, που υποβάλλεται μέχρι την τριακοστή Σεπτεμβρίου 2003 για την χρήση 1/1 - 31/12/2002.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, για την επιβολή κυρώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α' ) .
4. H Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ανακοινώσει τις οδηγίες χρήσης και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων μέσω Διαδικτύου (INTERNET).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 5687