Εκτύπωση

Αθήνα 7 Απριλίου 2003

Αρ.Πρωτ.1033121/436/83/Α0014

ΠΟΛ. 1060

 

ΘΕΜΑ : "Χρόνος υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.2753/1999, για την τριετία 2000-2002 και εφεξής"

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :.....

κ.λ.π.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε τις προθεσμίες υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Yπολογισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φορολογίας Εισοδήματος για την τριετία 2000-2002 και επομένων, ως εξής :

¶ρθρο 1
ΦΠΑ

 

1. Για τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12η Μαϊου, η οποία παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και ολοκληρώνεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, ως ακολούθως :

α) Η 12η Μαϊου, εφόσον είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1,2.
β) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης α'(ψηφία 1,2), προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3,4,5.
γ) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης β'(ψηφία 3,4,5), προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6,7,8.
δ) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης γ' (ψηφία 6,7,8), προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9,0.

2. Για τους τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το Σημείωμα υποβάλλεται στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. της τελευταίας χρήσης της τριετίας.
3. Οι αναγραφόμενες προθεσμίες ισχύουν και για τις επιχειρήσεις, των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος της τριετίας έληξε κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους.
4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
5. Το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε Ευρώ, μετά από μετατροπή των ποσών των ετών 2000 και 2001 από δραχμές σε Ευρώ με την σταθερή ισοτιμία (340,75).


 ¶ρθρο 2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνημμένο σ' αυτές το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ως ακολούθως :

α) Στις ίδιες προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής της απόφασης, όταν η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2003 λήγει μέχρι 15.4.2003.
β) Στις προθεσμίες υποβολής των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2003, όταν αυτές λήγουν μετά τις 15.4.2003.


¶ρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 4784