Εκτύπωση

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2003

Αρ.Πρωτ.: 1022120/273/0015

ΠΟΛ.: 1045

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις, στις Δ.Ο.Υ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), ή επιστολής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα υποβολής μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), ή επιστολής των κατωτέρω γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει, από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και οδηγίες.

1.1 Για τη μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος όταν μεταβιβάζονται οι εγγραφές με απευθείας σύνδεση στο κεντρικό (on line).

1.2 Για την ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, εκτός έδρας.

1.3 Για την χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών συγχρόνως για κάθε είδος στοιχείου.

1.4 Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση μνήμης των φορολογικών μηχανισμών.

1.5 Κατά την επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

1.6 Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, για δεκαήμερη παράταση ενημέρωσης των βιβλίων

1.7 Για την παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην κεντρική μονάδα της έδρας.

1.8 Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας, αλλά εντός χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ.

1.9 Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ιδίου νομού.

1.10 Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. της ίδιας πόλης, εκτός Αττικής - Θεσσαλονίκης.

1.11 Για την ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.
1.12 Για την αρχική εγκατάσταση-προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή η μεταφορά τους.

1.13 Χρησιμοποίηση από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των υπαλλήλων προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

1.14 Για την μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.15 Για την από παραδρομή έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.16 Για την επανάληψη της αρίθμησης κατά την έκδοση στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.17 Για την επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων, που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

1.18 Για την πρώτη αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

1.19 Για την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.
1.20 Αλλαγή του τόπου χρήσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών από μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη.

2. Ενέργειες επιτηδευματία. Συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις των εντύπων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1 και ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ. Β2 τα οποία διατίθενται στις Δ.Ο.Υ. ή μέσω του ιστοχώρου της ΓΓΠΣ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

α) http : //www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B1.pdf
β) http : //www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B2.pdf

και αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσης.
Μέχρι τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού από τη Δ.Ο.Υ. ο επιτηδευματίας - αποστολέας της γνωστοποίησης, υποχρεούται να διαφυλάσσει τα ανωτέρω έντυπα και το αποδεικτικό αποστολής (απόδειξη FAX Ο.Κ., απόδειξη συστημένης επιστολής) και να τα επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Το παραληφθέν αποδεικτικό επισυνάπτεται στα προηγούμενα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, τα οποία φυλάσσονται και επιδεικνύονται σε οποιονδήποτε έλεγχο όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.
3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους υποβολής της, την καταχωρούν στο υποσύστημα ΤΑΧΙS Κ.Β.Σ. και αποστέλλουν άμεσα στον επιτηδευματία - αποστολέα, το εκτυπωμένο αποδεικτικό της γνωστοποίησης με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με συστημένη επιστολή.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 5829