Εκτύπωση

Αθήνα 11/10/2004
Αρ. Πρωτ.: 108071415976/712/80014
ΠΟΛ. 1102

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......

κλπ

Αποφασίζουμε

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 της απόφασης Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ Β 3/8.1.1988). όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τα αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας από την αρμόδια αρχή, δεν ισχύουν τα ανωτέρω κριτήρια της χωρητικότητας, του μήκους και της ιπποδύναμης της μηχανής, με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλευτές των σκαφών αυτών εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, υποχρεωτικά ή προαιρετικά».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της απόφασης 1145339/6602/140/E0014/ ΠΟΛ.1320/30.12.1998 (ΦΕΚ Β 5/13.1.1999) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Εντούτοις οι επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέξουν την καταβολή του οφειλόμενου ετησίως ποσού Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατηγορία του σκάφους τους, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.
Η επιλογή αυτή γίνεται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής - μετάταξης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. , η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας."

3. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1.11.2004 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4932