Εκτύπωση

Αθήνα, 16/07/2004
Αριθ. Πρωτ: 1059421/10785/Β0012

ΠΟΛ. 1070

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με την Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 13 του ν. 2992/2002, αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν ανακηρυχθεί ή θα ανακηρυχθούν επίσημοι διεθνείς χορηγοί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμβαση με τη Δ.Ο.Ε. και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) – ΑΘΗΝΑ 2004, σύμφωνα με την οποία, έχουν αναλάβει την υποχρέωση, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβατικών υποχρεώσεων, να παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στην Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από τις πιο πάνω υπηρεσίες ή αγαθά, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.
2. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι για να τύχουν απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος οι αλλοδαπές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών στην Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004, θα πρέπει:

α) οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν ανακηρυχθεί επίσημοι διεθνείς χορηγοί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και

β) η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και αγαθών στην Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004 να γίνεται για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 και σε εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από σύμβαση που έχουν συνάψει όχι μόνο με την Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004, αλλά και με την Δ.Ο.Ε.

3. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των επίσημων διεθνών χορηγών και της Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004, σχετικά με την τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων, δεν υπογράφονται από τη Δ.Ο.Ε., με αποτέλεσμα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις να κινδυνεύουν να υπαχθούν σε φορολογία για τα εισοδήματά τους που θα προκύψουν από την εκτέλεση των συμβατικών τους αυτών υποχρεώσεων, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η απαλλαγή που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 13 του ν. 2992/2002 προκειμένου για την τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων, θα ισχύει ανεξάρτητα αν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις έχουν συνάψει σύμβαση μόνο με την Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004 ή μόνο με την Δ.Ο.Ε.

 


 

Ν 2992/2002 / Α-54 Ενίσχυση κεφαλ/γοράς, συγχώνευση, Τελωνειακά, φορολογικά κλπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

¶ρθρο 13

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων


Παράγραφος 18
18. Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν ανακηρυχθεί ή θα ανακηρυχθούν επίσημοι διεθνείς χορηγοί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμβαση με τη Δ.Ο.Ε. και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) - ΑΘΗΝΑ 2004, σύμφωνα με την οποία, έχουν αναλάβει την υποχρέωση, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβατικών υποχρεώσεων, να παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στην Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από τις πιο πάνω υπηρεσίες ή αγαθά, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 5127