Εκτύπωση

Αθήνα 28/06/04

ΠΟΛ. 1063

 

ΘΕΜΑ: Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: ....
κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ επιτρέπεται να υποβάλλονται προαιρετικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2004 και εφεξής.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς κάθε απόφασης αντιθέτου περιεχομένου.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4764