Εκτύπωση

ΥΠΟΙΚ. 1014671/118/0015 (ΦΕΚ Β'394/27.2.2004) 

 

Θέμα: Παράταση του χρόνου μη επιβολής προστίμων ή κυρώσεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και του Ν. 2523/97 στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2744/1999 όπως ισχύει. 

 

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Έχοντας υπόψη: ......

κ.λ.π.

αποφασίζουμε:

 

1. Παρατείνουμε την οριζόμενη προθεσμία, από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α), για την μη επιβολή προστίμων ή κυρώσεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92 ΦΕΚ 84 Α) και του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) στα πρόσωπα της παραγράφου αυτής μέχρι την 31.12.2004, με την προϋπόθεση ότι από τις παραλείψεις εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2004)
Εμφανίσεις: 4988