Εκτύπωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2007 (και για τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα εκτός υποθήκης), η αξία της οποίας υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (243.600) προκειμένου για άγαμο ή των τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (487.200) προκειμένου για έγγαμο.

Τονίζεται ότι υποχρέωση έχουν όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εφ' όσον η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, ανεξάρτητα από το αν από τη δήλωσή τους προκύπτει φόρος για καταβολή.
π.χ. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, άγαμος, έχει ακίνητη περιουσία που στο σύνολό της είναι καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις, αξίας 380.000 ευρώ. Ενώ τα ακίνητά του είναι απαλλασσόμενα, υποχρεούται όμως σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.

Επίσης υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., καθένας που καλείται εγγράφως από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 26 ν. 2459/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 2948/2001).

 

Ο Α.Φ.Μ. λήγει σε:

Ημερομηνία Λήξης
Υποβολής

1

4/6/2007

2

5/6/2007

3

6/6/2007

4

7/6/2007

5

8/6/2007

6

11/6/2007

7

12/6/2007

8

13/6/2007

9

14/6/2007

10, 20, 30, 40 και 50

15/6/2007

60, 70, 80, 90 και 00

18/6/2007

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Φορολογικές Υποχρεώσεις
Εμφανίσεις: 5377