Εκτύπωση

Συμπλήρωση Ε9 σε περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας.

1. Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με την οποία έχει γίνει διαχωρισμός της έκτασης του αρχικού οικοπέδου σε νέες, επιμέρους ιδιοκτησίες, αυτές θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε9 σε χωριστή γραμμή ανάλογα με την επιφάνειας της καθεμίας, με ταυτόχρονη μεταβολή του αρχικού οικοπέδου, δεδομένου ότι στην περίπτωση κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου θεωρείται ως αυτοτελές οικόπεδο.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1001/04.01.05, με την προϋπόθεση ότι στην ανωτέρω πράξη δεν αναφέρεται σύσταση δικαιώματος υψούν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία (με ποσοστό επί του οικοπέδου), το δικαίωμα ανεγέρσεως οικοδομής (μέρους του οποίου μεταβιβάζεται στην κόρη), δεν απεικονίζεται στο Ε9. Η αναφορά του δικαιώματος αυτού στο συστατικό συμβόλαιο, παρέχει την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός σχεδίου (οικοδομήσιμο) όπου και   θα συμπεριληφθεί στον πίνακα 1 του εντύπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

2. Για τους ημιυπαίθριους χώρους ισχύουν όσα αναφέρονται στην περ. Α΄ της παρ. ΙΙ της εγκυκλίου ΠΟΛ 1126/2011. Σύμφωνα με αυτή, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους, ανεξάρτητα αν είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι ή είχε παραληφθεί η αναγραφή τους. Οι χώροι αυτοί θα δηλωθούν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, όταν για κάποιο λόγο το ακίνητο αυτό πρέπει να αναγραφεί  (π.χ. μεταβολή ποσοστών ιδιοκτησίας, μεταβολής το εμπράγματο δικαίωμα).

Αντίθετα λοιποί τακτοποιούμενοι χώροι (π.χ υπόγειος χώρος, που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη ή χώρος στάθμευσης και μετατράπηκε  σε κατοικία, πυλωτή που μετατράπηκε σε κατοικία), αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους μετά την τακτοποίησή τους, εφόσον δεν έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη. Αν είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, δεν υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το 2011, αλλά θα αναγραφούν κατά το έτος που θα προκύψει υποχρέωση δήλωσης του ακινήτου αυτού στο Ε9 (π.χ.   μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ).

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Φορολογικές Υποχρεώσεις
Εμφανίσεις: 6120