Εκτύπωση

Αμοιβή περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης ειδικής επιταγής «Εργόσημο»

Βάσει της εγκυκλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ 68/2011 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις της καταβολής της αμοιβής και της ασφάλισης με την επιταγή του εργοσήμου είναι μόνο οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι.
Επιπρόσθετα για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται ως περιστασιακά απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος – ακροάματος ο Ν.3863/15-7-2010 προβλέπει ότι θα ενταχθούν και αυτοί στο καθεστώς του εργοσήμου. Αναμένεται εγκύκλιος ΙΚΑ για τον καθορισμό των εργαζομένων που θα ασφαλίζονται με το εν λόγω καθεστώς.
Για τους ασφαλισμένους του θέματος δεν υφίσταται κάποια αλλαγή. Δηλαδή οφείλουν να καταχωρούνται στο ΕΒΝΠ, να κατατίθεται πρόσληψη στον ΟΑΕΔ, να συντάσσονται προγράμματα στην Επιθ. Εργασίας και φυσικά να εντάσσονται στην ΑΠΔ.

Γονική Κατηγορία: Εργατικά
Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγεία
Εμφανίσεις: 3961