Εκτύπωση

Αθήνα 21/10/2014
Αρ. πρωτ.: 36503/115


ΘΕΜΑ:
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», για το έτος 2014.


 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Παρατείνεται για το έτος 2014, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii. στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 31 Οκτωβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εργατικά
Κατηγορία: Πληροφορίες - Δικαιολογητικά
Εμφανίσεις: 2542