Εκτύπωση

Αθήνα, 23/06/2004

ΥΠΑΠΚΠ. 50394 (ΦΕΚ Β' 1023/8.7.2004)

 

Θέμα: Ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Ο.Ε.Κ. σε δικαιούχους του για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση ή επισκευή κατοικίας".

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Εχοντας υπόψη:......

κλπ.

Αποφασίζουμε:


Ρυθμίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) σε δικαιούχους του για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση ή επισκευή κατοικίας, όπως παρακάτω:

1. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων δόσεων των δανείων κατανέμεται ισόποσα στις δόσεις που αντιστοιχούν στην υπόλοιπη χρονική διάρκεια εξόφλησης του δανείου. Για την υπαγωγή στην ως άνώ ρύθμιση θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί προηγουμένως οι τόκοι υπερημερίας που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο ποσό των δόσεων που ρυθμίζονται. Οι νέες δόσεις που θα προκύψουν μετά τη ρύθμιση εξοφλούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις δανειακές συμβάσεις.
2. Οι δικαιούχοι που το ποσό του δανείου τους είχε εκταμιευθεί από τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η τήρηση των στοιχείων επανείσπραξης (ατομική μερίδα του δικαιούχου) γίνεται στον Ο.Ε.Κ., θα πρέπει να απευθυνθούν μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσης στα κατά τόπους Γραφεία του Ο.Ε.Κ., τα οποία θα χορηγούν σημείωμα εξόφλησης. στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας που πρέπει να καταβάλλουν καθώς και ο κωδικός αριθμός που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δικαιούχο.
Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας θα γίνεται μέσα στον ίδιο μήνα πού χορηγείται το εξοφλητικό σημείωμα και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. λογαριασμού 81795673 ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. λογαριασμού 54616349.
Μετά την εξόφληση των τόκων υπερημερίας και μέσα στον ίδιο μήνα, ο δικαιούχος θα προσέρχεται στον Ο.Ε.Κ., όπου θα γίνεται η ρύθμιση, με την υπογραφή συμφωνητικού αναπροσαρμογής δόσεων, για τις νέες δόσεις που θα προκύψουν από τη ρύθμιση, αντίγραφο
του οποίου θα χορηγείται στο δικαιούχο. Η Υπηρεσία του Ο.Ε.Κ., η οποία θα προβαίνει στη ρύθμιση, θα διαβιβάζει αντίγραφο του συμφωνητικού αναπροσαρμογής με τις νέες δόσεις αποπληρωμής του δανείου στη Δ/νση Μηχανογράφησης του Ο.Ε.Κ.
3. Οι δικαιούχοι που το ποσό δανείου τους είχε εκταμιευθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (διάδοχο της ΕΚΤΕ) και την Τράπεζα Πειραιώς (διάδοχο της Μακεδονίας Θράκης) και η τήρηση των στοιχείων επανείσπραξης - (ατομική μερίδα δικαιούχου) γίνεται στις εν λόγω Τράπεζες, θα πρέπει να απευθυνθούν μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσης στο κατάστημα των ανωτέρω Τραπεζών από το οποίο έχει χορηγηθεί το δάνειο, με τον αριθμό λογαριασμού στον οποίον κατέβαλαν τις δόσεις του δανείου τους:

Η Τράπεζα θα χορηγεί στους δικαιούχους σημείωμα εξόφλησης, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα στον ίδιο μήνα που χορηγείται το εξοφλητικό σημείωμα.
Μετά την εξόφληση των τόκων υπερημερίας, θα γίνεται από την Τράπεζα η ρύθμιση, και η οποία θα χορηγεί στους δικαιούχους σημείωμα για τις νέες δόσεις που θα προκύψουν μετά τη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Νομοθεσία - Εγκύκλιοι
Κατηγορία: Εγκύκλιοι για εργατικά θέματα
Εμφανίσεις: 3212