17 | 08 | 2019

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80020/οικ.31107/Δ15.484

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 28 του Ν.4331/2015 (Α΄69).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69/2.7.2015, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 28 του οποίου, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών «Τ.Ε.Α.Α.» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε..
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.3 του εν λόγω άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση έτσι ώστε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η παροχή της δυνατότητας αυτής κρίθηκε αναγκαία, καθόσον η προβλεπόμενη από την ισχύουσα σήμερα εξουσιοδοτική διάταξη, διαδικασία, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των παροχών του εν λόγω Τομέα, είναι χρονοβόρα καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 20 του ν.δ/τος 135/1946 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαιτείται η έκδοση π.δ/τος μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
Επιπλέον, με δεδομένο ότι οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.3655/2008 , παρέχουν εξουσιοδότηση έτσι ώστε με υπουργική απόφαση να ρυθμίζονται διάφορα θέματα που αφορούν τον εν λόγω Τομέα, όχι όμως για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών του, κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση τη διάταξης αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια του αρ.πρωτ.Φ20134/16177/257/29/5/2015 εγγράφου μας, παρακαλούμε να έχουμε τις προτάσεις σας, μετά από γνώμη του Διοικητικού σας Συμβουλίου, αναφορικά με τη θέσπιση εισφοράς, τον τρόπο είσπραξης και απόδοσής της και τον τρόπο υπολογισμού των παροχών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών «ΤΕΑΑ», προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16