17 | 08 | 2019

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.:  Φ.80020/οικ.31013/Δ15.476

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 28 του Ν.4331/2015 (Α΄69).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69/2.7.2015, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 28 του οποίου, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.1 του εν λόγω άρθρου, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 του Ν.4316/2014 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.4320/2015 , και ισχύει, προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθώς και της αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε Ν.Π.Ι.Δ., παρατείνεται εκ νέου έως 31.12.2015.
Ως εκ τούτου, με την εν λόγω διάταξη παρατείνεται μέχρι 31.12.2015, η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία υποχρεωτικής ένταξης των Τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εναλλακτικά η δυνατότητα μετατροπής τους σε ν.π.ι.δ..
Κατόπιν αυτού, οι εν λόγω Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δύνανται, το αργότερο μέχρι 31-12-2015, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν.3029/2002 (Α΄160), σε διαφορετική περίπτωση από την 1η-1-2016 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α. και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16