17 | 08 | 2019

Αθήνα 17/07/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80020/οικ.31036/Δ15.477

ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμιών της παρ.6 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 (Α΄160).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69/2015, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του οποίου, περιλαμβάνεται ρύθμιση με βάση την οποία η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 (Α΄160) προθεσμία παρατείνεται έως 31-12-2015.
Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 προβλέφθηκε ότι, οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν.3029/2002 , άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ως εκ τούτου με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4331/2015 (Α΄69) σε περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία (31η/12/2015) οι εν λόγω φορείς δεν μετατραπούν σε ν.π.ι.δ., από 1-1-2016 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16