Εκτύπωση

Αθήνα 11/03/2014
Αρ. πρωτ.:  4690


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/ 09-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισό­δου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικί­ας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/ 09-12-2013 (ΦΕΚ 3144 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»», με την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5:

«Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει προσληφθεί με βάση τα ανωτέρω, δύναται η δικαιούχος επιχείρηση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προβεί σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου και υποβάλλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιητικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09-12-2013 απόφασής μας, (ΦΕΚ 3144 Β΄) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό­σληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Νομοθεσία - Εγκύκλιοι
Κατηγορία: Εγκύκλιοι για εργατικά θέματα
Εμφανίσεις: 1647