Εκτύπωση

Αθήνα 29/10/2014
Αρ. πρωτ.: 5025815

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ.

 

Σχετ .: α) Το υπ΄αριθμ.18471/18-06-201 3 έγγραφο του Α΄ Τελωνείου Πειραιά
β)Η από 15 -01-2014 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και φορέων και υπομνήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους ως εφόδια σε πλοία και αεροσκάφη χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά αυτών από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή -Εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 6 περιπτ. Β της υπ΄ αριθμ. Δ17Ε 5004905 ΕΞ2013/ 8-2-2013 ΕΔΥΟ η παράδοση υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων που πραγματοποιείται εντός φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ εφόσον οι συναλλασσόμενοι είναι πρόσωπα τα οποία δύναται να διαθέτουν και να διακινούν υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή και τα προϊόντα παραμένουν στην ίδια κατάσταση, δηλ. εντός του ίδιου ανασταλτικού καθεστώτος ( άρθρο 25 του Ν.2859/00 ).
2. Επιπλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 περ. Α της ανωτέρω ΕΔΥΟ αλλά και στην παρ. 3 της υπ΄αριθμ. 5036422/2896/10-09-2009 ΕΔΥΟ απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παράδοση (πώληση) αγαθών που γίνεται απευθείας προς δικαιούχα πρόσωπα από πωλητή εγκεκριμένο αποθηκευτή με την προϋπόθεση, πέραν των άλλων, ότι ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με τη κατάθεση από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή, του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού (Θέση 2 ΕΔΕ Εξαγωγής).
3. Στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων κρίνεται ότι τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη φυσική διακίνηση των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων μεταξύ των Φορολογικών αποθηκών. Δηλαδή δύναται να πραγματοποιηθεί η απευθείας μεταφορά, από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή όπου βρίσκονται τα προϊόντα, στο δικαιούχο απαλλαγής μεταφορικό μέσο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το τελωνειακό παραστατικό κατατίθεται από τον πωλητή εγκεκριμένο αποθηκευτή εφοδιαστή.
4. Στις περιπτώσεις αυτές η πίστωση της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή - προμηθευτή πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Κατά την υποβολή της Διασάφησης Εξαγωγής στο πεδίο «Προϊόντα ΕΦΚ» στην ενότητα «Είδη» αναγράφεται ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή- προμηθευτή ενώ στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης ΕΦΚ στη θέση 2β «Υπόχρεος» επιλέγεται «άλλες περιπτώσεις» και αναγράφεται το ΑΦΜ του εγκεκριμένου αποθηκευτή - εφοδιαστή. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων στο ICISnet στη θέση 2α «Αποστολέας» αναγράφεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή- προμηθευτή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πίστωση αυτής ενέργεια η οποία προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει από τους συναλλασσόμενους. Τέλος επισημαίνεται ότι στο πεδίο επισυναπτόμενα έγγραφα της Διασάφησης εξαγωγής καθώς και της Δήλωσης ΕΦΚ θα πρέπει προς διευκόλυνση των διασταυρωτικών ελέγχων να αναγράφονται τόσο τα τιμολόγια πώλησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή όσο και τα τιμολόγια πώλησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εφοδιαστή.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3853