Εκτύπωση

ΙΚΑ 19/10/2004

Εγκύκλιος 114

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Φ1132110ΙΚ. 9584/483.»

 

Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση με αρ. ΦI1321/0ΙΚ.9584/483 (ΦΕΚ Β', 740/18.5.2004), η οποία εκδόθηκε για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02, σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε μητέρες (ή πατέρες) ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες αποκτούν παιδί από 1.1.2003 και εξής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ.

Συνοπτικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ως προϋποθέσεις υπαγωγής των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρων και πατέρων στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3029/2002 ορίζονται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να έχουν αποκτήσει ή υιοθετήσει παιδί από 1.1.2003 και εξής,
β) να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο IΚΑ-ΕΤΑΜ (εκτός των περιπτώσεων i έως ν της περ. β του άρθρου 1 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης -βλ. παρακάτω ενότητα Β. Περιορισμοί),

γ) να υπολείπεται χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο αντίστοιχο προς το χρόνο ασφάλισης πλήρες όριο ηλικίας,
δ) ειδικά για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πατέρες, επιπλέον προϋπόθεση είναι να μην έχει ασκηθεί το δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου από τη μητέρα ασφαλισμένη του IΚΑ - ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γυναίκες (ή άνδρες), οι οποίες αποκτούν ή υιοθετούν από ένα μέχρι τρία παιδιά από 1.1.2003 και εξής. Σε αυτές δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του κατά περίπτωση οριζόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο πλήρες όριο ηλικίας, με αναγνώριση πλασματικού χρόνου για κάθε ένα παιδί:

α) ενός έτους για το πρώτο,

β) ενός και μισού έτους για το δεύτερο και

γ) δύο ετών για το τρίτο παιδί (παρ. 1 άρθρου 2 Υπουργικής Απόφασης).

Επομένως ο μέγιστος πλασματικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί σύμφωνα με αυτή την διάταξη εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των τέκνων μιας οικογενείας (π.χ. θεωρείται πρώτο τέκνο εκείνο που αποκτάται ή υιοθετείται μετά την 1.1.2003 αν και μπορεί να είναι δεύτερο ή τρίτο κατά σειρά γέννησης στην οικογένεια).
Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα γονέα, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί το ίδιο αίτημα από τον άλλο γονέα. Η διάταξη θεσπίστηκε κατ' αρχήν για τις ασφαλισμένες μητέρες. Γι , αυτό, για την εφαρμογή της και στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πατέρες, σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, τίθεται ως ειδική προϋπόθεση να μην έχει ασκηθεί το δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου από τη μητέρα ασφαλισμένη.
Διευκρινίζεται ότι, επειδή η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικά (κατ' αρχήν) για τις μητέρες, στην περίπτωση που η μητέρα είναι ασφαλισμένη σε άλλο -πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φορέα- το δικαίωμα της αναγνώρισης αυτού του χρόνου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πατέρα, για να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Και τούτο διότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα δεν έχει αυτό το δικαίωμα της αναγνώρισης, οπότε δεν μπορεί, επικουρικά, αυτό να μεταφερθεί στον ασφαλισμένο πατέρα με την αιτιολογία ότι δεν ασκήθηκε από τη μητέρα. Για τον ίδιο λόγο το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο στο IΚΑ - ΕΤΑΜ πατέρα και στην περίπτωση που η μητέρα δεν είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε επιπλέον ότι, ακριβώς επειδή με τις εν λόγω διατάξεις θεσπίζεται δικαίωμα προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος
απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης που πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο κατά περίπτωση πλήρες όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση (περ. γ' άρθρου 1 Υπ. Απόφασης), η άσκηση του δικαιώματος εξαντλείται στο πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα, για το χρόνο ακριβώς που αντιστοιχεί αφενός στον αριθμό των τέκνων που αποκτήθηκαν ή υιοθετήθηκαν από την 1.1.2003 και μετά και αφετέρου στον υπολειπόμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του.
Κατά την έννοια αυτή, δεν είναι δυνατόν μεταγενέστερα για το ίδιο ή για άλλο τέκνο  - για το οποίο είτε το δικαίωμα ασκήθηκε εν μέρει, δηλαδή για μέρος από τον συνολικό χρόνο για τον οποίο μπορεί να γίνει αναγνώριση, ανάλογα με τη σειρά γέννησης του παιδιού, είτε αποκτήθηκε ή υιοθετήθηκε μετά τη συνταξιοδότησή της -  να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό από τον πατέρα.
Για παράδειγμα, εάν η μητέρα που απέκτησε ένα παιδί μετά την 1.1. 2003 επιθυμεί να συνυπολογιστεί (αναγνωριστεί) χρόνος μόνο 60 ημερών από τον συνολικό χρόνο του ενός έτους (300 ημερών) που προβλέπεται από τη διάταξη ως μέγιστος για το ένα ή το πρώτο παιδί, προκειμένου να συμπληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ημέρες ασφάλισης με σκοπό την πλήρη συνταξιοδότηση, ο πατέρας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αναγνώρισης για τον υπόλοιπο χρόνο που δεν χρησιμοποιήθηκε από τη μητέρα (240 ημέρες) προκειμένου να συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Σύμφωνα δε με το εδάφιο γ' της ίδιας ως άνω παρ. 7 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης, αυτό το δικαίωμα ασκείται με αίτηση, που υποβάλλεται είτε ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης (βλ. τη σχετική ενότητα «Δ. Αναγνώριση» του παρόντος και το συνημμένο υπόδειγμα) για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε πλήρες όριο ηλικίας ( ανάλογα με το φύλο ) είτε μεταγενέστερα, κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, όταν διαπιστωθεί ότι υπολείπεται χρόνος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι, στο πλαίσιο των οδηγιών που έχουν διατυπωθεί στο με αρ. πρωτ. Γ99/11/119/3.3.2003 Γενικό Έγγραφο, στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης για συνταξιοδότηση, στην οποία δηλώνεται ότι αποκτήθηκε /-αν τέκνο /-α από την 1.12003 και μετά, και μετά την ανακεφαλαίωση των ημερών ασφάλισης, διαπιστώνεται έλλειμμα ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για πλήρη συνταξιοδότηση -ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό τυχόν χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας ή ανεργίας της τελευταίας δεκαετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση (ο οποίος συνυπολογισμός θα πρέπει να προηγείται, προκειμένου να επιταχυνθεί η διοικητική διαδικασία, επειδή δεν προϋποθέτει ειδική διαδικασία αναγνώρισης), θα πρέπει τα ασφαλιστικά όργανα να ενημερώνουν την ασφαλισμένη ότι μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα και να την καλούν να υποβάλλει σχετική δήλωση (σχέδιο-πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα), η οποία θα ενσωματώνεται στο έντυπο της αρχικής αίτησης, όπως επίσης και την αίτηση αναγνώρισης προς την Υπηρεσία Εσόδων του Υποκ/τος (σχέδιο - πρότυπο της οποίας επίσης επισυνάπτεται).

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται για την ασφαλισμένη η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων (καταβολή συντάξεων) στην ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία Απονομής Συντάξεων, με σχετικό έγγραφό της προς την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας της ασφαλισμένης, θα προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ημερών ασφάλισης που υπολείπονται και οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν με τις εν λόγω διατάξεις.
Τέλος, οι εν λόγω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τους ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02, όπως ορίζει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, ειδικά Ταμεία θεωρούνται:

α) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού 0.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.)
β) ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η.)
γ) το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Η.Σ.Α.Π (Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α..Π.)
δ) το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π. - Ε.Τ.Ε.)
ε) το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της ΕΛλάδος (T.Σ.Π..-A.Τ.E.)
στ) το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης ΕΜάδος (ΤΣΠ-Τ.Ε.)
ζ) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (Τ.Α.Π - I.Λ.Τ.)
η) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α (ΤΑ.Π.-Ε.Τ.Β.Α)
θ) το Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφαλίσεων Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.0.) και
Ι) το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε.Ε).

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Τόσο στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 όσο και στην κοινοποιουμενη Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι συνταξιοδοτικές διατάξεις που εξαιρούνται από το σύνολο των διατάξεων με τις οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε πλήρες όριο ηλικίας συμπληρώνοντας τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης με τον αναγνωριζόμενο με την εν λόγω διάταξη χρόνο.
Έτσι, ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν 3029/2002, δηλαδή, αντίστοιχα, για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος χωρίς όριο ηλικίας με 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας για τους ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε πριν είτε μετά την 1.1.1993.
β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978, δηλαδή είτε με 10.500 ημέρες υποχρεωτιri1ς ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε ηλικία 58 ετών είτε 10.500 ημερών υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, από τις οποίες 7.500 ημέρες ασφάλισης σύμφωνα με τον ΚΒΑΕ σε ηλικία 55 ετών.
γ) του εδ. δ ' της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ. 1846/51, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή για τις μητέρες που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από την 1.1.1993, έχουν συμπληρώσει 5500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 50 ετών και οι οποίες έχουν τέκνα ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία,
καθώς και των παρ. 6 & 7 του άρθρου 24 του Ν. 2084/92 2, δηλαδή για τις μητέρες που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1.1.1993, έχουν συμπληρώσει 6.000 ημέρες ασφάλισης, και οι οποίες έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα, για καθένα από τα οποία το πλήρες όριο ηλι1dας για συνταξιοδότηση των 65 ετών μειώνεται ανά τρία έτη και, πάντως, μέχρι απώτατο όριο μείωσης το 50ό έτος της ηλικίας τους.
δ) των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
ε) ειδικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης,

όπως των άρθρων 5, 6 του Ν. 1759/88 (με τις οποίες θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς μόνο για τους ιπτάμενους φροντιστές και συνοδούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας & Αεροπλοΐας και το προσωπικό εδάφους της ίδιας εταιρείας, βλ.. εγκ. 89/Ι988) - ούτε για τη συμπλήρωση των γενικών ούτε των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στη διάταξη αυτή ή του άρθρου 19 του Ν. 2703/1999, που αφορά τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του προσωπικού της εταιρείας «OLYMPIC CATERING».

Επισημαίνεται, ακόμη: ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3185/03 (εγκ. 35/2004), δηλαδή εκείνες που καταλαμβάνουν αφενός τους ιπτάμενους χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας/ Αεροπλοΐας, που αποχωρούν υποχρεωτικά από τις εταιρείες αυτές με τη συμπλήρωση μέχρι τις 31.12.2004 4500 Ή.Ε. και του 53oυ έτους της ηλι1dας τους ή 7500 Ή.Ε. χωρίς όριο ηλικίας, και αφετέρου τους ιπτάμενους φροντιστές-συνοδούς που αποχωρούν υποχρεωτικά από αυτές τις εταιρείες και συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 50~0 ημερών εργασίας με αυτές τις ειδικότητες μέχρι τις 26.9.2004.
Γενικά, ο αναγνωριζόμενος χρόνος που προβλέπεται από τις κοινοποιουμενες διατάξεις δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος όλων των ειδικών καθεστώτων συνταξιοδότησης, όπως οι διατάξεις που αναφέρονται ρητά στο νόμο -αλλά απολύτως ενδεικτικά- καθώς και εκείνες που αναφέρονται στις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικοδόμων (3600 ημέρες σε οικοδομικές εργασίες, από τις οποίες 1000 την τελευταία 13ετία), των εργαζομένων στις ειδικότητες του Ν.1210/81 (3600 ημερομίσθια και από αυτά τα 1000 την τελευταία 13ετία με την ειδικότητα του ηθοποιού θεάτρου πρόζας ή του μουσικού εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικών θεάτρου & Κινηματογράφου υποβολέων και προσωπικού σκηνής) και του Π.Δ. 2l2/84 (3600 ημερομίσθια και από αυτά τα 1000 την τελευταία 13ετία με την ειδικότητα του ηθοποιού μελοδραματικού θεάτρου, του μουσικού πνευστών οργάνων ή του χορευτή), κ.ά.
Εξάλλου, δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 (3.500 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε ηλικία 65 ετών μέχρι 31.12.2007) με το χρόνο που προβλέπεται από την κοινοποιουμενη διάταξη.
Αντίθετα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, ο αναγνωριζόμενος με τις εν λόγω διατάξεις χρόνος συνυπολογίζεται και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεύτερ1)ς πλήρους σύνταξ11ς λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Ιδρύματος περί διπλοσυνταξιουχων .
Επίσης, δεδομένου ότι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04 δεν μνημονεύεται στις ανωτέρω εξαιρούμενες, ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02 είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση των 7 .500 ημερών εργασίας (χωρίς τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας) ασφαλισμένης μητέρας ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση της απόκτησής του από 1.1.2003 και μετά.
Τέλος, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν εξαιρετικά το θέμα της συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που αποκτούν ή υιοθετούν παιδί από την 1.1.2003 και μετά, με αποκλειστικό σκοπό τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε πλήρες όριο ηλικίας, με πλασματικό χρόνο, ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την διαμόρφωση του ποσού της σύνταξης;.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02 και το εδ. β , της παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, στην περίπτωση που αναγνωρίζεται χρόνος γονικής άδειας με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/92, όπως ισχύει, ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται για το κάθε παιδί μειώνεται κατά τον αριθμό των ημερών που αναγνωρίστηκαν ως ημέρες γονικής άδειας.
Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά από τη διατύπωση αυτών των διατάξεων συνάγεται ότι η μείωση του συνολικού :χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί για κάθε παιδί που αποκτάται από την 1.1.2003 και μετά και η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών γονικής άδειας που αναγνωρίστηκαν με το άρθρο 40 του Ν. 2084/92 γίνεται στις περιπτώσεις που το δικαίωμα της αναγνώρισης του :χρόνου της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02 ασκείται για το ίδιο παιδί, για το οποίο αναγνωρίστηκαν και οι μέρες τις γονικής άδειας, και όχι τυχόν για κάποιο άλλο που μπορεί να έχει αποκτηθεί ή υιοθετηθεί πριν από την 1.1.2003 .
Γ .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση του αιτήματος της αναγνώρισης σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιουμενης Υπουργικής Απόφασης και είναι τα ακόλουθα:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία απόκτησης του / των τέκνου / ων.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της υιοθεσίας, δεν ενδιαφέρει η ημερομηνία γέννησης του υιοθετουμένου, αλλά η ημερομηνία υιοθεσίας του, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 1.1.2003 και μετά και να προκύπτει από τα νόμιμα σχετικά έγγραφα.
β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται η αναγνώριση ή μη χρόνου γονικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/92 και σε θετική περίπτωση η απόφαση αναγνώρισης.
γ) Οι άνδρες (πατέρες) ασφαλισμένοι του IΚΑ-ΕΤΑΜ πρέπει επιπλέον να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του τέκνου τους ότι αυτή δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω πλασματικού χρόνου.

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, εξαιτίας της πρακτικής δυσκολίας ως προς τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιοδοτικών φακέλων των συνταξιούχων μας, κρίνεται απαραίτητο να προσκομίζεται ανάλογου περιεχομένου δήλωση των πατέρων και από τις γυναίκες ασφαλισμένες που ζητούν την εν λόγω αναγνώριση.


Δ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η αναγνώριση του πλασματικού :χρόνου των εν λόγω διατάξεων πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας σχετικής αίτησης (βλ. συνημμένο υπόδειγμα)- από το αρμόδιο όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 4 άρθρου 2 Υπουργικής Απόφασης), δηλαδή την Υπηρεσία Εσόδων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας της ασφαλισμένης.

Οι αναγνωριζόμενες ημέρες είναι 25 κατά μήνα ή 300 κατ' έτος ( άρθρο 3 παρ. 1).
Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης, όπως ισχύει κάθε φορά, βαρύνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται με βάση το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (άρfJρο-3 παρ. 2).


Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙAΤΑΞΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3029/2002, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 11/7/2002, επομένως, και το περιεχόμενο της κοινοποιουμενης Υπουργικής Απόφασης, αφορά όμως τις ασφαλισμένες που αποκτούν / υιοθετούν παιδί /-ά από 1.1.2003 και μετά.


Συνοδευτικά:

1.Η με αρ. Φ11321/οικ.9584/483 Υπουργική Απόφαση (τρία φύλλα)

2. Ένα υπόδειγμα αίτησης
3. Μία δήλωση

 


 

_______________________________

                                                                                                                                                    (Ημερομηνία)

 

 

ΔΗΛΩΣΗ


         
ασφαλισμέν ____  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Α.Μ_______ ) που υπογράφω την παρούσα δηλώνω ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02 και τη με αρ. Φl1321/0ΙΚ. 9584/483/11.5.2004 Υπουργική Απόφαση, επιθυμώ να μου αναγνωριστεί πλασματικός :χρόνος για τ__ τέκν___ μου  __________________________________ που απέκτησα / υιοθέτησα στις__________________________
και πάντως μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται για κάθε παιδί από τις ανωτέρω διατάξεις, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που έχω πραγματοποιήσει υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου - ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό τυχόν χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας ή ανεργίας- για τη συμπλήρωση των γενικών χρονικών προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του IΚΑ - ΕΤΑΜ, εξαιρουμένων τόσο εκείνων που ορίζονται ρητά στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση όσο και εκείνων που αναφέρονται ενδεικτικά στη με αρ. 114/04 εγκύκλιο της Διοίκησης IΚΑ-ΕΤΑΜ.
 

 

 

 

_________________

                                                                                                                                                                    (Υπογραφή)

 


 

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 5165