Εκτύπωση

ΙΚΑ Εγκύκλιος αρ. 40

1/4/2004

 

Θέμα: Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

Σας κοινοποιούμε για εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 3164/03 που δημοσιεύθηκε στο 176 ΦΕΚ τ.Α' 2.7.03 και σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 εδ. γ' του Α.Ν. 1846/51 υπόχρεος, εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με την μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), θεωρείται ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, επισκευάζεται κλπ.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων και τις εν γένει αναπλάσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου αυτών, για τις οποίες παρέχεται στους ιδιοκτήτες επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3044/02 και του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3164/03, από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των εισφορών είναι ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους, εφόσον αυτές αποπερατωθούν μέχρι 10/7/04.

Προκειμένου να τύχει εφαρμογής η διάταξη θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η απόφαση έγκρισης της μελέτης και της επιχορήγησης, η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός εγκεκριμένα από το Δήμο Αθηναίων ή την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και το εργολαβικό συμφωνητικό με το οποίο έγινε η ανάθεση των εργασιών.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3387