Εκτύπωση

Αθήνα, 24/11/2003

Αριθμ.Πρωτ.: A11/152

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 90

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή παροχών από το ΙΚΑ, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΣΧΕΤ.: Το αρ. Α20/251/8/29-10-03 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων που αναφέρεται στην εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 3181/03 (ΦΕΚ 218/10-9-03 τεύχος Α΄) οι παραπάνω αναφερόμενοι ασφαλίζονται πλέον από 10/9/03 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου) για Υγειονομική Περίθαλψη στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφ/νων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και στα Ασφαλιστικά Ταμεία Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνεπώς, τα παραπάνω πρόσωπα από 10/9/03, παύουν να έχουν δικαίωμα για παροχές σε είδος και σε χρήμα από το Ι.Κ.Α.. Στο εξής θα ακυρώνετε το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ και θα χορηγείτε βεβαίωση για τη λήξη της ασφ/κής προστασίας τους από το Ίδρυμα.

Επισημαίνουμε ότι , τυχόν παροχές σε είδος και σε χρήμα, που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα στους παραπάνω ασφ/νους πέραν της ημερομηνίας 10/9/03 και μέχρι να λάβετε την παρούσα εγκύκλιο δεν θα αναζητηθούν.

Εάν όμως υπάρχουν εκκρεμείς περιπτώσεις στα Υποκ/τα δεν θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3707