18 | 08 | 2019

ΙΚΑ 28/11/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Α23/592/28-11-2005

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την απόδειξη του τόπου κατοικίας των αλλοδαπών

 

Με την εγκ. 70/2005 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του Ν.3386/05, που αφορούν την τακτοποίηση της διαμονής στην χώρα μας υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μη νόμιμα στην χώρα.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο περί αρμοδίου Υποκ/ματος αναφέρεται ότι αρμόδιο για την αναγνώριση είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος, στην γεωγραφική περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η κατοικία του αιτούντος.

Ουδεμία δε αναφορά γινόταν σε αποδεικτική διαδικασία σχετικά με την κατοικία του αιτούντος, αφού, κατά πάγια τακτική, στα αιτήματα αναγνωρίσεων η διεύθυνση κατοικίας γίνεται δεκτή όπως δηλώνεται στην αίτηση.

Επειδή, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς την Διοίκηση του Ι.Κ.Α., κατά την εν γένει διαδικασία της απογραφής καθώς και της αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης σε αλλοδαπούς έχει ανακύψει σοβαρό θέμα σχετικά με την διαπίστωση του τόπου κατοικίας τους, με αποτέλεσμα να επέρχεται καθυστέρηση και στις επόμενες φάσεις της νομιμοποίησής τους (στους Δήμους και τις Περιφέρειες), σας γνωρίζουμε ότι τα Τμήματα Εσόδων κατά την έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων θα πρέπει να δέχονται τις διευθύνσεις κατοικίας όπως δηλώνονται στις αιτήσεις τους χωρίς περαιτέρω έρευνα.

Όσον αφορά το θέμα της απογραφής τους στο Ίδρυμα, με το Γενικό Έγγραφο Α02/1102/23-9-05 έχει γίνει δεκτό ότι, προκειμένου να αποδείξουν τη διεύθυνση της κατοικίας τους, θα υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, όταν δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ίδιο θα ισχύσει και στις περιπτώσεις υποβολής Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων, όταν με αυτή ζητείται η μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Σχετικά άρθρα