Εκτύπωση

ΚΑ 15/09/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 65

 

ΘΕΜΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Παλινοστούντων Ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση

 

Σχετ.: Η αρ. Φ40021/οικ.10285/735/28-6-05 απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 924/5-7-05, τ.Β΄).


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄/16.6.05), µε την οποία αντικαθίσταται το εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2556/97, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρ. 3 του Ν. 2790/2000 και θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη διάταξη επεκτείνεται ο χρόνος ισχύος αυτής μέχρι 31/12/2006, ως εκ τούτου μειώνονται κατά 50% οι κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας για την ανέγερση πρώτης κατοικίας των παλινοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης μέχρι 120τ.µ. λόγω προσωπικής απασχόλησής τους, εφόσον εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/2006.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν µε την αριθμ. 43/2000 εγκύκλιο διαταγή της Διοίκησης.

 


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3345/2005
ΦΕΚ 138 τ.Α΄/16.6.05


ΑΡΘΡΟ 13

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...


4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50% . Η ισχύς της διάταξης επεκτείνεται μέχρι την 31.12.2006».

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2005)
Εμφανίσεις: 2945