Εκτύπωση

ΙΚΑ 19/01/2008

Γ99/1/11


Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007, Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ τριμήνων 2008 και Α΄ τριμήνου 2009 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 και 30/11/07 αντίστοιχα, ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφα Γ99/1/89/4-9-07, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1/141/28-12-07, Γ99/1/87/24-4-08 & Γ99/1/255/15-10-08.
Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 61/08.


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και μετά τους νέους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (οδηγίες θα σας κοινοποιηθούν) που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες για μισθολογικές περιόδους από 1/12/07 (ημερομηνία συγχώνευσης του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) μέχρι 31/7/2012, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων 2008, στις επιχειρήσεις που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο, έως 30/4/09 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές 04 Α.Π.Δ.) στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.
Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3993