Εκτύπωση

ΙΚΑ 15/10/2008
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/255

 

Θέμα: Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2008 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 και 30/11/07 αντίστοιχα, ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

 

ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφα Γ99/1/89/4-9-07, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1/141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08.
Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 61/08.


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν με την ένταξη του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. – αναγκαίες αλλαγές στα μηχανογραφικά συστήματα των Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, επίλυση θεμάτων βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών, απεικόνισης ασφαλιστικών στοιχείων στις Α.Π.Δ. κ.λ.π. – η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κρίνει απαραίτητο να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2008, στους εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο, έως 30/1/09 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές 04 Α.Π.Δ.) στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.
Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Εμφανίσεις: 3349