Εκτύπωση

Αθήνα 25/11/2015
Αρ. πρωτ.: Φ09/162

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά καθήκοντα.

ΣΧΕΤ.: `Αρθρα 222 - 230 Ν.4281/14 . Το Φ09/138/26-10-15 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν πλήθους ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.3213/03 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222, παρ.2 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-14), η αρχική δήλωση υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων πρέπει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδίοτητάς τους. Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι υπάλληλοι που ανέλαβαν καθήκοντα εντός του τρέχοντος έτους 2015 οφείλουν να προβούν στην υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.
Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/03 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) έτους 2015 (χρήση 2014) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να θίγεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων, που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την δήλωση και μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα να φροντίσουν να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2015
Εμφανίσεις: 1740