24 | 09 | 2018

Αθήνα 11/09/2015
Αρ. πρωτ.: Σ31/3

ΙΚΑ 41

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/2.7.2015, τ. Α) σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση - Κατάργηση άρθρ. 9 Ν.3863/2010.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 5/1991.

1. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 28 του Α.Ν. 1846/51 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τη διάταξη του εδ. δ΄ περ. 5 της παρ. 1 του άρθρ. 27 του Ν.1902/90 , η οποία είχε κοινοποιηθεί και ερμηνευθεί με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, ορίζουν ότι ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των εδαφίων α΄, β΄, και γ΄, έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση, σωματική ή πνευματική, είναι προγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση, εφόσον όμως η μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρία φθάνει τουλάχιστον στο μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας.
2. Με το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 31071/1024/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 6ΕΔΟ465Ο1 Ω-ΗΡΩ) γνωστοποιήθηκαν οι κοινοποιούμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 10 του Ν. 4331/2015 , οι οποίες τροποποιούν την προϊσχύουσα νομοθεσία και καταργούν το άρθρο 9 του Ν. 3863/2010 (Α΄115).
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν. 4331/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρ. 27 του Ν.1902/90 . Ουσιαστικά η μοναδική μεταβολή που επέρχεται σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των ασφαλισμένων με προϋπάρχουσα της πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση αναπηρία είναι ότι η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία πρέπει πλέον να φτάνει τουλάχιστον το 40% -και όχι το μισό- της κατά περίπτωση αναπηρίας.
Οι νέες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ (2.7.2015). Επομένως, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που κατατίθενται από την ημερομηνία αυτή και μετά από τους ασφαλισμένους που ανήκουν στην κατηγορία των αναπήρων με πάθηση προϋπάρχουσα της πρώτης ασφάλισής τους κρίνονται σύμφωνα με αυτές.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 5/1991.
3. Τέλος, με την παράγραφο 2 της κοινοποιούμενης διάταξης καταργείται το άρθρο 9 του Ν. 3863/2010 .

Σχετικά άρθρα