22 | 08 | 2019

Αθήνα 08/07/2014
Αρ. πρωτ.:
 
Γ32/280


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.


Σχετ.: τα Γ32/182/4.4.13, Γ32/196/15.4.2013, Γ32/200/18.4.13& Γ32/332/18.7.13 έγγραφα μας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Οικ.2/44472/ΔΠΓΚ΄3-6-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν λάβει ειδική χρηματοδότηση με την αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται έως 31/12/2014.
Κατόπιν αυτών παρακαλείσθε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σχετικά άρθρα