Open menu
20 | 10 | 2020

Αθήνα, 24/03/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. Ε57/4

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

ΣΧΕΤ. : Α) Οι με αριθ. 45/2001,81/2003 97/2011 & 17/2014 Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Β) Το με αριθ. Ε40/144/4.3.2014 Γενικό Έγγραφο.
Με τις διατάξεις του αρθρ. 1 & 5 του N.4225/2014 , από 12/2013 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάσσονται στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ο εργοδότης υποβάλει Α.Π.Δ στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της Α.Π.Δ και καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνει στην Α.Π.Δ μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημένες ασφαλιστικές εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύουσα διαδικασία για την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ως γνωστόν, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει αποκλειστικά από την εν ισχύ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία χορηγείται κατά τα γνωστά, για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, φορείς κ.λ.π., που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και αναγράφει είτε την μη ύπαρξη οφειλής τους, είτε τους όρους της ρύθμισης όταν η οφειλή τους εξοφλείται τμηματικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Μετά τα ανωτέρω για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται ασφαλιστικά στα ενταχθέντα Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), για μισθολογική περίοδο 12/2013 και μετά, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. 45/2001, 81/2003 &. 97/2011 Εγκ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά ασφαλιστικές εισφορές 12/2013 και μετά.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μισθολογικής περιόδου έως 11/2013,-οι εν λόγω εργοδότες θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Λαμβάνοντας υπ όψιν τις μέχρι σήμερα σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί:

  • για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω ταμείων (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),

  • την καταβολή των υπέρ αυτών ασφαλιστικών εισφορών,

η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκρινε απαραίτητο, μέχρι την ολοκλήρωση των οδηγιών για την απεικόνισή τους στην Α.Π.Δ και την μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών από Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να χορηγούνται προσωρινά, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, στην περίπτωση που, εργοδότης υπέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & ΤΑΥΤΕΚΩ στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ εκ παραδρομής οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία ( Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & ΤΑΥΤΕΚΩ).
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το αίτημα για χορήγηση βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητες θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω του ΟΠΣ με χρήση της on line έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο από υποβληθείσες Α.Π.Δ ( ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ & ΤΑΥΤΕΚΩ οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση, η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του εργοδότη από το αρμόδιο Ταμείο, που θα βεβαιώνει το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί ανά μισθολογική περίοδο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών στις περιπτώσεις αυτές, δύναται το αίτημα να διαβιβάζετε μέσω fax στα αρμόδια Ταμεία και η βεβαίωση του Ταμείου να αποστέλλεται στο fax του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα.
Τα αιτήματα των εργοδοτών μπορούν να αποστέλλονται για τον κάθε Τομέα στα κάτωθι ΦΑΧ:

Ε.Τ.Ε.Α.

τ. ΤΕΑΧ:

210 5217145

τ. ΤΕΑΥΕΚ:

210 9507384

τ. ΤΕΑΥΝΤΠ:

210 9507303

τ. ΤΕΑΕΙΓΕ:

210 5217129

τ. ΤΕΑΠΟΖΟ:

210 5217129

Τ.Α.Π.Ι.Τ.

Α΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:

210 3676973

Ξενοδοχοϋπάλληλων

Β΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:

210 3676991

Εμπορικών Καταστημάτων

Γ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:

210 4138579

Εργατ/λων Μετάλλου, Λιμεν/των, Υπαλ. ΟΛΠ.

Δ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:

210 3676931

Εταιρειών Τσιμέντων, Ιπποδρομιών, Εθνικού Θεάτρου, Λιπασμάτων

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Ταμείο ασφ/σης υπαλλήλων τραπεζών:

210 8808900

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm